ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Біографія Грушевський
  Біографія М. Грушевський, 1926 р.

  Я походжу з давньої (звісної з ХVІІІ в.), але бідної духовної родини Грушів,
  пізніше Грушевських, що загніздилася в Чигиринськім повіті.
  Були се переважно дячки, паламарі, але дідові мойому Федорові вдалось дійти
  священства і перейти під Київ, до села Лісників, і се помогло батьку мойому
  Сергію вийти на дорогу, хоч він рано зіставсь сиротою, але завдяки енергії й
  здібностям осягнув вищу освіту й, не принявши священня, віддався діяльности
  педагогічній, був спочатку "професором" в семінаріях переяславсько-полтавській і
  київській, потім директором народніх шкіл на Кавказі, а бувши автором одного
  популярного в Росії підручника слов'янської мови, не тільки міг забезпечити нам,
  дітям, можливість, не журячись за хлібом насущним, віддаватися науковій роботі
  замолоду, а й зіставив по собі досить значний маєток — в значній части
  призначений ним знов-таки на ціли гуманітарні (стипендії й школу). Мати —
  Глафіра Опокова (recte* (*Правильно — лат.) Опоцкевич) — походила з широко
  розгалуженої в полуднево-західній Київщині священичої родини. Я був їх старший
  син, роджений 17 вересня ст. ст. 1866р. в Холмі, де батько був тоді (дуже
  коротко) учителем "греко-уніятської" гімназії. Виростав на Кавказі, куди батько
  перейшов в 1869р.: в Ставрополі (1870-8), потім Владикавказі, зрідка звідуючи
  Україну. Одначе, під впливом оповідань батька, що заховав тепле прив'язання до
  всього українського — мови, пісні, традиції, в мені рано збудилося й
  усвідомилося національне українське почуття, піддержуване книжками, тими рідкими
  поїздками на Україну, що малювалася тому в авреолі далекої "вітчини", і
  контрастом чужеплеменної й чужомовної "чужини". Рано набравши охоти до читання,
  позбавлений дитячого товариства, відірваний від грунту, я виростав серед мрій і
  фантазій, замкненим в собі відлюдком. В тифлиській гімназії, куди віддано мене в
  р. 1880, я з запалом читав все, що міг дістати з історії: історії літератури й
  етнографії України, і, скріпивши книжними джерелами те знання української мови,
  яке виніс з дому, став пробувати свої сили в белетристиці — прозі і віршах.
  1884р. вислав я перший транспорт сих своїх проб пера Ів. Сем. Левицькому-Нечую,
  якого адресу вичитав в Очерках історії укр. літератури Петрова. Заохочений ним,
  я далі працював над виробленням своєї мови й белетристичного хисту; з сих часів
  надруковані були мої оповідання: "Бех-аль-Джугур", написане на поч. 1885р. під
  впливом справоздань з тодішньої Суданської кампанії, підогрітих близшими —
  кавказькими вражіннями (друк. в "Ділі", літом 1885р.) і "Бідна дівчина" —
  написане на тлі близьких мені з батьківських оповідань обставин сільського
  учительства (вони передруковані в збірці моїх оповідань, тим часом видруковані
  против моєї волі й відомости перші проби з 1884р. не були в нім повторені). Моєю
  мрією в тих часах стає зробитися з часом українським літератом, видавцем і —
  ученим. Українознавство являєтся для мене будучою спеціяльністю, лише я вагався,
  з котрого боку підійти до нього: чи від славистики, чи від історії. Монографії
  Костомарова, Записки о Южной Руси Куліша, Збірники Максимовича і Метлинського,
  Історія Січи Скальковського, Історія слов'янських літератур Пипіна, перші
  річники Київ. Старини, перечитані мною в pp. 1881—5, послужили провідними
  нитками моїх інтересів і планів. Нарешті історія бере гору над славистикою;
  полєміка про початки Руси, ріжні теорії княжої Руси, полєміка слов'янофілів з
  западниками, теорії початків козацтва, не кажучи про спори українофілів з
  централистами, оборону і заперечування прав української літератури і
  національного розвитку викликали в мені, гімназисті V — VII класи, велике
  зацікавлення. Я читав з сеї сфери багато, виробляючи собі з сеї літератури, без
  чужого проводу (між учителями чи знайомими в Тифлісі не було кому дати в сій
  сфері), певні провідні ідеї історії, і, збіраючися в університет, розпоряджав
  солідним запасом знання фактичного і теоретичного.
  Тим сильніше мріяв я, як скоріше попасти до Київа, що представлявся мені огнищем
  української наукової й літературної роботи; але батько, боячися мого
  українського запалу, а настрашений тодішніми студентськими "історіями", довго не
  годився на се, і дав згоду, тільки зв'язавши мене обіцянкою, що я не буду брати
  участи в ніяких студентських гуртках. Ті роки, 1886—90, коли проходив я
  університетський курс (на філологічному факультеті), належали до сумних часів
  російських університетів, і київський не робив між ними виїмку. На перший план
  висунено класичну філологію, все инше зіпхнено на другий план, обкраєно і
  обмежено загальними курсами; сі виклади не багато могли дати по тім, що приносив
  з собою добре розвинений і обчитаний в якійсь спеціяльности гімназіст. Семінарії
  поставлени були незвичайно слабо. Система нагінок за всякою вільнішою гадкою зі
  сторони уряду й власних чорносотенців витворяла задушливу атмосферу. Найбільша
  окраса тодішньої української науки проф. Антонович робив вражіння чоловіка
  утомленого сими нагінками; він ухилявся від близших зносин з студентами й все
  більше відсувався від історії в "спокійніші" як на ті погані часи сфери
  археології, історичної географії, нумізматики.
  Перші роки університету я віддав праці в семінаріях (практич. заняттям) і
  викладам; з тих семінарійних праць була видрукувана потім одна (писана 1887p., а
  кілька разів потім перероблена): "Южно-русские господарскіе замки в половине XVI
  века" — моя перша історична "праця" (перед тим було кілька історичних і
  історико-літературних статей і рецензій в журналах і газетах — вони вказані в
  покажчику "Наукового Збірника" 1906р.). З курсів і приватної лєктури на розвій
  мого наукового світогляду й інтересів мали особливо курси й праці з сфери
  суспільної економії, економічної історії, археології, державного права й історії
  права. На третім курсі я взявся до більшої праці на предложену факультетом
  (проф. Антоновичем) тему: "История Киевской Земли от смерти Ярослава до конца
  XIV века". Праця дістала золоту медаль, і я був зіставлений при університеті
  професорським стипендистом по катедрі руської історії. Се була вже робота досить
  дозріла: викінчена в 1890 році й потім видана (Київ, 1891, ст. XVI—520), вона
  викликала дуже похвальні відзиви в наукових сферах, і на її підставі пізніше я
  був предложений кандидатом на катедру історії у Львові.
  Під кінець університетського курсу я почав більше зближатися з людьми, бував в
  літературних і політичних українських кружках молодіжи, займався їх
  організацією, читав в них виклади, брав участь в заграничних українських
  виданнях (Правді й Зорі), в укладенню перших книжок Записок Наукового тов. імени
  Шевченка. Перша книжка їх, випущена 1892р., була розпочата моєю статтєю:
  Громадський рух на Вкраїні-Руси в XIII віці. В українських кругах Київа, де
  обертався я, прив'язували тоді велике значіння реформі Товариства ім. Шевченка,
  ждали помочи зі сторони Поляків українському культурному й освітньому рухові по
  т. зв. "угоді" українських народовців Галичини з правительством. З початком
  1891р. проф. Антонович, вернувшися з подорожі в Галичину, розповів мені про план
  катедри української історії на львівськім університеті: сю катедру пропоновано
  проф. Антоновичу, але він не хотів брати на старі плечі сього тягару, й
  рекомендував мене. План сей був прийнятий мною з ентузіязмом, з огляду на те
  значіння, яке надавалось тоді в київських українських кругах галицькому рухові:
  Кияне сподівалися сотворити в Галичині всеукраїнське культурне огнище,
  літературне й наукове, працею письменників і учених всеї України, і здобутками
  його проломити систему заборони українського слова й національности в Росії,
  підняти в ній національний рух і т.д.
  Та що заснування катедри української історії зіставалося в сфері планів і навіть
  пішло в проволоку, треба було думати про дальші стадії академічного стану, і я
  ладився до магістерського іспиту (зданого в 1893р.) та працював над
  магістерською дісертацією. Тема — піддана мені тим же В. Б. Антоновичом — була
  вибрана досить нещасливо. Прийшлося вложити масу праці, щоб зробити з неї щось
  відповідне, і хоч в результаті вийшла книга досить цінна (хоч і дуже спеціяльна)
  з дуже мало обробленого поля суспільно-національної історії Поділля XIV—XVIII
  в.в. (Барское старовство. Исторические очерки, К. 1904), і два томи актових
  матеріялів Архив Юго-Зап. России, ч. VIII, т.т. І і II, виданих разом з працею,
  але результати роботи розмірно до вложеної в неї праці були досить невеликі, і
  треба було великого завзяття, щоб не кинути сеї роботи серед дороги. Щоправда,
  дуже тверда школа архивальної роботи, яку я мусів для неї перебути, — сотки
  переглянених актових книг, робота в архивах Київа, Варшави, Москви не пішла
  марно і віддала свої услуги мені потім.
  В маю 1894р. я оборонив ту працю, як дісертацію на степень магістра, a 1/IV того
  ж року "цісарським рескриптом" була заснована на львівським університеті катедра
  "Всесвітньої історії з спеціяльним оглядом на історію Східної Европи" (так
  змінено первісний план заснування катедри української історії, а тодішній
  магістр Гауч мотивував сю зміну тим, що українська історія не може уважатися
  конкретною наукою — ruthenische Geschichte ist keine konkrete Wissenschaft), і
  тоді ж на сю катедру іменовано мене (офіціяльну пропозицію було зроблено рік
  скорше). Докінчуючи видання дісертації й актів (останні глави дісертації й II
  том актів вийшли літом 1894p.), треба було забратися заразом до приготовлення
  курсів викладів. Я кинувся в сю роботу з молодечим завзяттям, не передчуваючи ще
  тих розчарувань і трудного положення, яке чекало мене в Галичині. За приїздом
  моїм до Галичини слідом умер проф. Огоновський, і на мене спало, так сказать,
  наукове представительство галицької України. Окрім університетських курсів, які
  мусіли забирати на перших роках дуже багато часу, я повів публичні виклади,
  взявся за організацію наукової роботи в недавно зреформованім, але зовсім ще не
  виведенім на наукову дорогу Науковім Товаристві імени Шевченка. Перейняв на себе
  редакцію Записок (формальним редактором став з 1895р., фактичним же — скорше),
  зреформував їх з однорічника на квартальник, потім двомісячник, сам давав до них
  багато праць, справоздань і рецензій, а поруч них заложив (1895р.) в Товаристві
  инші, спеціяльні публікації — Жерела до історії України-Руси, Етнографічний
  збірник й ин., сам займаючися редакцією їх перших томів. При тім показалося, що
  надії на участь українських учених з Росії в сій (мовляв так пожаданій для
  російської України і потрібний) науковій роботі були марні: одні обіцяли й не
  давали нічого, инші викручувалися ріжними вимівками. Навіть книжки чи справки
  тяжко було допроситися, хоч як смертельно тяжко було працювати в тодішнім
  Львові, при браку якої-небудь бібілотеки з порядним добором літератури й
  періодик до української історії чи иншої української дісціпліни.
  Ще прикріше було переконатися, що ті надії на прихильні обставини для
  українського культурного й спеціяльно-наукового розвою, на прихильність до
  національної української ідеї зі сторони правительства й Поляків, з яким я йшов
  до Галичини, покладаючися на запевнення ліпше обізнаних з галицькими обставинами
  Киян старшої генерації, — опираються на фальшивих запевненнях зі сторони
  Поляків, які дорогою "угоди" і ціною деяких подачок на культурно-історичному
  полі хотіли задавити всякий опозіційний, свободолюбний рух серед "галицьких
  Русинів". Скоро прийшлося переконатися, що мої київські приятелі глибоко
  помилялися в своїх симпатіях до "угоди" й "угодовців", що Поляки нічим не хочуть
  поступатися в своїм пануванню й не розуміють инших відносин до Русинів, як
  відносини пануючої народности до служебної. На сім пункті прийшлося мені більше
  або менше різко розійтися навіть з найблизшими приятелями, зблизившися з кругами
  різкоопозіційними. З другого боку, відносини до польської університетської
  колегії, які хотіли мати в мені покірного послушника польського панування, скоро
  зіпсувалися вповні і давали чимало прикростей. Я сильно з того всього захворів,
  так що ледве міг працювати.
  На полі суспільно-політичнім я вкінці різко виступив проти угодовців і
  зблизившися до елементів радикальних, разом з ними взяв участь в реформі
  галицького народовецтва в дусі більше радикально-поступовім. Реформа була
  переведена з кінцем 1899р., і разом з кількома виднішими радикалами я увійшов в
  екзекутивний комітет реформованої партії, як містоголова (головою зістався
  старий проводир народовців пос. Романчук). Одначе, переконавшися скоро, що
  переведена реформа не увільнила народовецьку партію від її старих прикмет, я по
  кількох місяцях виступив з комітету, разом з д-ром Франком, відсунувся від
  участи в партійній діяльности народовців, і не раз виступав против похибок їх
  політики, являючися разом з д-ром Франком й молодшими товаришами репрезентантами
  лівішого напряму, який заступав заснований в 1898р. журнал ЛНВісник. Спеціяльно
  поведена в 1904 — 5 р. кампанія против грання деяких людей на національних
  струнах суспільности стягнула на мене тяжкі громи зі сторони офіціяльних
  проводирів народовців. В польських кругах становище моє в університетській
  справі, близкість до української університетської молодіжи і рішучість, з якою я
  проводив ідею національної рівноправности українського елементу з польським (і
  російським), накликали на мене особливо сильні атаки під час боротьби за
  університет 1901 — 3 pp., коли польські націоналісти обсипали мене ріжними
  інсінуаціями в уличній пресі, жадали усунення з університету, віддання під суд і
  ин.
  Одночасно московфільські й слов'янофільські "діячі" київські й львівські мастили
  мене з свого боку, як проводиря українського сепаратизму, вказуючи, напр., на
  мій підпис під маніфестом реформованого народовства, що ставив оконечною цілею
  національної програми політичну самостійність України, і т. д. На ново підогрів
  сі напади виданий в 1904р. в Росії "Очерк истории украинского народа", в якім
  вороги українства справедливо добачили історичне оправдання національних
  українських змагань та програми української автономії, і статті, які з початком
  визвільного руху в Росії я друкував по російських газетах по українському
  національному питанню. В сих роках приятелі з офіціяльних російських кругів
  остерегли мене, що мені не можна приїздити до Росії, і я кілька літ не приїздив,
  аж до р. 1905, і се було дуже прикро і трудно для мене (весь час свого
  львівського професорства я зістававсь російським підданим і за російським
  паспортом приїздив, звичайно 2 — 3 рази до року для наукових занять і
  громадських зносин).
  В такій трівожній воєвничій атмосфері не легко було вести наукову роботу, що
  вимагає спокою й скуплення. Тим часом її не убувало, а прибувало. З початком
  1897р. я став головою Товариства імени Шевченка (проводив ним фактично від часу
  свого приїзду), і заразом далі зіставався головою його історичної секції й
  археологічної комісії та редактором "Записок", куди вкладав багато праці й
  редакторської, й авторської. Окрім викладів і семінарійних занять, на
  університеті (до семінарійних занять прив'язував я все особливу вагу, стараючися
  впровадити здібніших слухачів в самостійні наукові заняття), вів я приватні
  наукові заняття по-за університетом з студентами — своїми слухачами і сторонніми
  (роздавав книжки до рефератів і оцінок, потім відчитувано ті реферати,
  розбірано, а по оправленню друковано котрі ліпші). Тим способом вправлялися
  охочіші слухачі до наукової роботи, переходячи від рефератів в бібліографічнім
  відділі Записок Наук. Тов. ім. Шевченка до самостійних оцінок, від дрібних праць
  в Miscellanea до самостійних розвідок. Хоч галицькі обставини зводили в значній
  мірі сю роботу до роботи Данаід, бо підховані молоді адепти історичної науки
  мусіли потім іти в глуху провінцію, і часто якраз наукові надії, які вони
  подавали, служили мотивом для предержащих властей держати їх в чорнім тілі,
  все-таки з мого семінара і з тих privatissima повиходило чимало людей, які
  полишили де-який, а часом і досить значний слід в науковій роботі, а де-які
  роблять науково й далі, не вважаючи на тяжкі обставини (ідучи в хронологічнім
  порядку, були то: Омел. Тер-лецький, Д. Коренець, Мир. Кордуба, Стеф.
  Томашівський, Стеф. Рудницький, Ол. Целевич, Юр. Кміт, Зен. Кузеля, Ос.
  Чайківський, Вас. Герасимчук, Ол. Сушко, Фед. Голійчук, Ів. Джиджора, Ів.
  Кревецький, Ів. Крипякевич й ин.).
  З кінцем 1897р. підніс я справу зреформовання ілюстрованого тижневика "Зоря" на
  літературно-науковий місячник; проект був прийнятий відділом Наук. Тов. ім. Ш.,
  і з 1898р. почав виходити "Літературно-Науковий Вісник", а в число редакторів
  вступив від початку і я (заразом з Маковеєм і Франком, пізніше з Гнатюком і
  Франком). Брав у нім дільну участь, особливо в перших роках, коли видавництво
  ставилося на ноги і мені приходилося грати ролю головного редактора (сам я
  містив статті по літературі і суспільно-політичні огляди), і в останніх, 1905—6,
  — коли писав в нім публіцистичні статті в ріжних питаннях дня.
  При кінці 1898p., з нагоди святкування століття української літератури, я
  виступив з проєктом заснування осібного видавничого товариства, головно для
  публікацій белєтристичних і популярно-наукових, що не входили в круг діяльности
  Наук. Тов. ім. Шевченка. Товариство мало бути завязане в формі акційної спілки,
  щоб оперти видання українських книжок не на жертвах і субвенціях, як звичайно
  видавано їх дотепер, а на доходах розпродажі. Коли сума акцій дійшла 3 тисяч
  гульденів, завязано весною 1899р. "Українсько-руську видавничу спілку"*
  (*Українсько-руська видавнича спілка — популяризувала кращі твори світової та
  української літератури. До 1912р. працівниками й редакторами її були І. Франко
  та В. Гнатюк. З 1899р. по 1917р. випустила понад 300 видань белетристичної і
  науково-популярної літератури) — товариство, яке під формою акційної,
  промислової організації все змагало до просвітних і культурно-національних цілей
  і згодом стало найбільшою українською видавничою інституцією, перейнявши в
  1904р. і "Літературно-Науковий Вісник" (якому фірма Наукового Товариства ім.
  Шевченка — наукової інституції, підпомаганої субвенціями краю і міністерства, не
  рідко ставала на заваді в свобіднім вислові своїх гадок). В сій Спілці я з
  початку займав місце голови надзорчої ради, а пізніше, коли надзорчу раду
  злучено з дирекцією, — голови дирекції, й брав і досі беру діяльну участь в
  видавничій і в адміністраційній діяльности.
  У власній науковій роботі, окрім поменших наукових статтей, рецензій, білших або
  менших матеріялів, міщених головно в Записках, я з початку львівського життя
  багато віддавав часу археографії, продовжуючи архивні заняття, ведені в
  попередніх роках. Засновуючи в Наук. Тов. ім. Шевченка археографічну комісію, я
  предложив їй план видань, і з того плану забрався до видання люстрацій і
  інвентарів королівщин Західньої України XVI в. — незвичайно важного джерела для
  історії суспільних, економічних і національних відносин того часу. Для сього
  відбув я в 1895р. нову подорож по архивах і починаючи з року 1895 видав чотири
  томи в серії: "Жерела до історії України-Руси", що містять люстраціЇ 1564—5 і
  1570 p.p. королівщин галицьких, холмських і подільських; зібрана-ж мною тоді-ж
  колекція інвентарів в переважній части зісталася невиданою, за браком часу:
  видав я з неї лише кілька найстарших інвентарів в Записках Наук. Тов. ім. Ш.
  Відірваний иншою роботою — головно коло Історії України-Руси, я вернувся до
  архивальних занять потім, збираючи матеріял для огляду суспільно-економичного
  життя України в XV—XVI в. і разом з друком V т. Історії випустив перший випуск
  тих матеріялів.
  Написання суцільної історії України рано, ще в київських часах, стало моєю
  задушевною гадкою, до певної міри питанням чести своєї й свого покоління,
  супроти того, що й найвидніші репрезентанти української історіографії старшої
  генерації тоді ще вважали се річею, для якої час іще не наспів, бракує
  матеріялу, зістаються величезні прогалини і т. д. В своїх гадках мав я тоді
  написання історії короткої й загально-приступної, в трьох невеликих томиках,
  які-б обіймали старий, литовсько-польський, і новий період. Зайнявши катедру, я
  сім семестрів з ряду (1894 — 7) читав загальний курс історії України. Повторений
  потім вдруге ще раз в р. 1898 — 1901, курс сей мав послужити мов би скелетом тої
  задуманої історії. Кажу: скелетом передовсім тому, що курс сей слідив лише
  провідну нитку політичної історії, не вдаючися в історію культурну, огляди
  устрою, економічного життя і т. д., що потім зайняли таке важне місце в
  остаточній реалізації плану. (Курс сей відповідає в томі І гл. З, 5 і 6 і 1
  екскурсу, в т. II гл. — 1 — 3, в т. III гл. 2 — 3, цілому т. IV, потім наступала
  історія козачини до знесення автономії України; а гл. 1 — 2, 4 і другий екскурс
  тому І, гл. 4 — 7 тому II, гл. З і 4 тому III і цілі т. v і VI зовсім або майже
  зовсім не входили тоди, а й те, що потім увійшло в Історію, увійшло в далеко
  повнішій і детальнішій формі). Близше розглянувшися, прийшов я скоро до
  переконання, що розпочати діло треба не такою популярною й короткою, а ширшою й
  строго-науковою історією України, яку-б потім можна переробити в коротку й
  популярнішу. З початком 1897р. я приступив до занять для сього курсу, війшовши в
  менше звісні мені перед тим сфери передісторичної колонізації України,
  індо-европейської гльотики і старинностей та слов'янської праісторії. Протягом
  1897 і 1898р. був написаний І том і при кінці 1898р. був видрукований — вихід
  його припав на час грандіозного, як на тодішні галицькі обставини, і поважного
  святкування ювілею українського відродження, урядженого Наук. Тов. ім. Шевченка,
  в організації якого я брав дуже діяльну участь, і, як казали, мав велике
  вражіння зробити своєю промовою на комерсі на тему ваги моменту й потреби
  інтензивної національної поступової роботи.
  В Галичині сей початок Історії був прийнятий з великим заінтересуванням, можна
  сказати, з ентузіязмом. Але на прозьбу про допущення до Росії відповіддю була
  абсолютна заборона. В наукових кругах російських і польських книгу грунтовно
  замовчано, як і взагалі цілу Історію; та і з українських істориків-спеціялістів
  ніхто не дав оцінки чи навіть статті про неї. Не вважаючи на се, я вів з цілим
  напруженням розпочати діло і протягом 1899р. був написаний і виданий т. ІІ,
  протягом 1900р. — том III, що закінчував собою давній період української
  історії. Цілість зпочатку я надіявся вложити в 5 — 6 томів, пізніше, коли на сам
  давній період пішло три, — числив на 7 до 8, аж доки огляд
  суспільно-політичного, економічного й культурного життя XV — XVII в.в.,
  розрісшися на цілі два томи, не переконав мене, що ще багато томів буде
  потрібно, аби довести історію України до початків XIX в.
  Супроти сеї роботи, яку я вважав, так казать, задачею свого життя, відсував я
  все, що можна було відсунути; але не можна було відсунути роботи в Наук. Тов.
  ім. Шевченка, Записках і ЛНВіснику, а хвиля приносила часом і инші роботи. Так,
  коли в 1899р. мав відбутися в Київі археологічний з'їзд з участю також галицьких
  учених, я видвигнув і поставив ребром питання про допущення рефератів на
  українській мові. Було то перше гостре поставлення українського питання на
  російськім грунті (воно й дало привід всім ворогам українства в Росії вилляти
  потоки яду й помий на мене, як провідника в сій справі), і треба було
  задокументувати, що за сими претензіями на признання наукової української мови
  стоїть і дійсна наукова робота. Для того організоване було бюро в Наук. Тов. ім.
  Ш., зібрано 30 наукових рефератів, які по недопущенню української мови на з'їзді
  в цілости або в резюме були видруковані в Записках (в двох спеціяльних великих
  томах і в инших книжках Записок), а в тім було й власних моїх кілька більших
  рефератів, окрім дрібніших комунікатів. З другого боку, богато спокою й нервової
  сили забрали непорозуміння, які виникли в р. 1901 в Наук. Тов. ім. Ш. зі сторони
  людей невдоволених чи то концентрацією засобів і енергії Наук. Тов. ім. Ш. в тім
  науковім плані, який був переведений в попередніх роках, чи то подражненних
  ріжними особистими моментами. Атака була поведена на людей, близьких мені, яким
  я хотів за помічю дрібних подміг і занять в Товаристві забезпечити можність
  наукової роботи; розжалений тим, я скинувся літом 1901р. головства й инших
  занять в Товаристві. Але коли показалося, що опозиція зовсім не має охоти
  забратися сама до організації наукової роботи хоч би по свойому планові і почала
  мене просити вернутися, а до сього також нахиляли мене й голоси Українців з
  ріжних боків, вернувсь я знову до роботи в Товаристві, постановивши не звертати
  по можливости уваги на виходки опозиції; що, правда, супроти піддержки, яку
  давала мені переважна маса членів, ся опозиція потім значно слабла з року на
  рік, зчаста повторюючи зрештою, що против мене самого нічого не має. За всім тим
  дало се багато прикрого, а певною компензатою служила мені лише моральна опора,
  яку давала сім'я і кружок інтелігентних і характерних людей, співробітників в
  науковій, культурній і громадській роботі, що окружив мене і піддавав духа в
  роботі для культурного подвигнення української народности.
  Серед описаних клопотів написаний був протягом 1901р. IV том Історії і
  розпочатий V (1902); четвертий том я хотів видати разом з п'ятим, по укінченню
  його. Але 1903р. приніс ріжні инші справи й плани. З початком того року я дістав
  від вільної російської школи в Парижі запросини прочитати в ній курс з
  української історії. Я прийняв радо сю пропозицію: в мені в тих роках виросло
  переконання про крайню потребу популяризувати й маніфестувати українську наукову
  роботу й її результати супроти умисного ігнорування, яким, очевидно, надіялися
  її на смерть замовчати неприхильники українства, та дорогою видань на инших
  мовах постаратися проломити заборону наукових українських публікацій в Росії. З
  тою цілею вже в 1900p. і пізніше удававсь я до ріжних німецьких видавничих фірм
  з пропозицією німецького видання своєї Історії, але незвичайність предмета
  (порівняти аргумент Гауча!) і великі розміри праці ставали на перешкоді —
  видавці відповідали відмовою. Тепер пропозиція паризької школи відогріла сі
  плани і гадки, і я постановив прочитати в паризькій школі короткий загальний
  курс української історії, і слідом обробити його для видання в російській і
  якійсь европейській — напр., французькій — мові, а заразом використати сю
  подорож для завязання особистих зносин для популяризації української ідеї (так я
  заразом дістав запросини прочитати відчит в Берліні в товаристві російської
  молодіжи і т. и.) Сі надії на популяризацію українства відчитами мало
  справдилися; молодь російська інтересувалася питаннями економічними й
  політичними, а українська історія й українство для неї були річами мало
  цікавими; але навязані були деякі зносини в Парижі й Лондоні, уложені умови про
  французьке видання малої історії й німецьке великої (щоправда — на мій кошт).
  Вернувшися з подорожи в травні 1903р. (відчити в Парижі читалися в квітні і
  початок травня, потім я був ще в Лондоні, Липську й Берліні), я засів з
  завзяттям за оброблення російського курсу української історії, якому дав назву
  "Очерка истории украинского народа"; протягом літа він був написаний майже весь.
  Але сю amore* (*Любов (іт.)), в надії великої користи для зросту української
  ідеї, написану роботу стріли зараз всякі трудности — з перекладом на французьке
  і з виданням російського тексту. Видавці не хотіли брати такої непевної з
  цензурного і навіть нецензурного погляду книжки. Один з дуже ліберальних
  видавців відмовлявся побоюванням, що схема української історії, розходячися
  різко з принятою схемою руської історії (напр., включення давньої Руси), накличе
  на книжку некорисий осуд зі сторони російських наукових кругів. Нарешті по
  довгих митарствах я рішив друкувати й Очерк на свій риск; літом 1904р. він був
  видрукуваний і завдяки тому, що під той час зачалася "весна"
  Святополка-Мирського, — був випущений і в світ, з огляду — як зазначила
  резолюція цензури — на спокійний і обєктивний тон, яким був висловлений сам на
  собі нецензурний зміст.
  Підкинчуючи "Очерк", я в осени 1903р. взявся до перегляду І тому Історії для
  нового видання (перше, друковане лише в 600 примірниках, розійшлося вже в
  1901р.), — тому що треба було зачинати німецький переклад — з справленого тексту
  другого видання. Була се тяжка робота, бо більшу половину тому переробив майже
  наново (в зв'язку з ріжними доповненнями і використанням нового або в І вид. не
  використаного матеріялу). Вона зайняла цілу зиму й весну 1903—4 року; за той же
  час було написано кілька статей з цілею популяризації української наукової
  роботи: статті для петербурського академічного збірника, у редакції якого я
  допросився, що їх надруковано українською мовою, і статті про Наук. Тов. ім.
  Шевченка для Журнала Мін. Нар. Просв. і Archiv'a für slav. Phil.* (*Архів
  слов'янської філософії (нім.)), та де-які дрібні праці.
  Літо 1903 року зайняли публичні курси, уряджені у Львові, головно в інтересах
  української молоді, що мала прибути — й дійсно прибула з Росії. Тоді ж випустив
  я IV том Історії і взявся до V-го. Кінець 1904p. приніс мені радісну вістку —
  допущення до Росії Історії, наслідком горячого й різкого листу, написаного мною
  до тодішнього міністра Святополк-Мирського. Але се допущення задавало нову
  роботу; тт. II і III Історії розійшлися, треба було ладити нове видання, яке я
  хотів основно переглянути. Стративши надію докінчити т. v, я переглянув і
  дописав глави, що містили в собі огляд суспільно-політичного устрою українських
  земель під польсько-литовським режімом і випустив їх як першу частину тому
  п'ятого весною 1905р.; за тим пішло нове видання II тому, а з кінцем року — III
  тому.
  Тим часом хвилі визвільного руху в Росії підіймалися все вище й вище. В Галичині
  з кінцем 1904p. розпочав я був в Л.-Н. Віснику кампанію з проводирями
  української національно-демократичної партії, яку підозрівано тоді в планах
  нового компромісу з польськими панами ситуації. Виступив против занедбування
  реальних потреб української людности, засліплювання суспільними ефектовними
  фаєрверками, що закривали очі на ті потреби (притоку дала справа будови театра і
  закладання приватних шкіл, але полєміка мала загальніший підклад). Але ще
  частіше тепер став відкликатися на питання дня в Росії, в листах і в статтях — в
  Л.-Н. В., і в російських газетах — в "Сині Отечества" і "Киевских Откликах", по
  українському питанню в Росії й польсько-українським відносинам в Галичині
  (більша стаття: К польсько-украинским отношениям в Галиціи, вийшла осібно, инші
  вичислені в хроніці Л.-Н. Вісника за той рік). Тодіж (літом 1905р.) приладив я
  нове видання "Очерка", де розширено огляд новішої історії й сучасного стану
  українства (випустив я його в квітні 1906, не чекаючи розпродажу старого — бо
  бажав ним відізватися на питання дня), й статтю про українське питання для
  збірника Russen über Russland. Та національне і спеціяльно українське питання не
  мало симпатії в російських ліберальних кругах, і писати в чужих газетах було
  трудно: прийшлося стрінутися з браком співчуття у редакцій і залишити їх.
  Вирисувалася крайня потреба в російськім органі для українського питання, і сю
  потребу я дуже пропагував в листах до земляків, а під осінь 1905p. вибрався на
  Україну, щоб позондувати український рух і поагітувати за заложеням органу.
  Побувавши в Київі, Одесі й Харкові, я набрав надії на можливість зреалізування
  сього плану і збірався виїхати в сій справі до Петербургу. Але страйки, маніфест
  17 жовтня, чорно-сотенні погроми, вкінці (псевдо) ліберальний курс і нові
  постанови про пресу змінили зовсім ситуацію: на першу чергу виступило заснування
  українських газет, що закладаються з початком 1906p. по ріжних містах, а брак
  усякого порядку, урядовий терор і т. и. та повна непевність завтрішнього дня не
  дають іще можности ніякої трівкої організації.
  Тому з осінню 1905p. вернувся я до роботи коло Історії, докінчив давно розпочату
  II частину V тому (випущену на початках 1906 року) і прийнявся за том VI
  вилучивши туди огляд економичного й культурного життя, яке первісне надіявся
  змістити в томі п'ятім, та спішачися швидше приступити до часів і подій, від
  яких рахують українську історію в звичайних поглядах на неї. Під початок
  літнього курсу огляд економичного життя, розпочатий ще в 1904р. і потім
  залишений, був скінчений. Разом з тим займався я організацією роботи коло
  спорядження корпусу актів до історії козаччини, неминуче потрібного супроти
  того, що від кінця 1880-х pp. перервалася всяка систематична робота на сім полі.
  Проект такий був мною предложений в Товаристві ім. Шевченка ще весною 1905р.
  (видрукований в 24 випуску Хроніки Товариства). Молоді археографи, підховані в
  моїм семінарі, мали розібрати між собою поодинокі партії в історії козаччини й
  зайнятися призбиранням до них актового матеріялу в невикористаних або мало
  використаних рукописних збірках Київа, Харкова, Петербурга, Москви, Кракова,
  Варшави і т. и. Від літа 1905р. організовано археографичні експедиції до
  Харкова, Москви, Кракова, Варшави, Петербурга, а члени їх мали приступити слідом
  до оброблення й приготовання до друку тих колєкцій.
  Велика честь і утіха в тім часі стріла мені зі сторони моїх учеників і
  прихильників, що з нагоди десятиліття моєї наукової й громадської праці в
  Галичині пошанували мене виданням розкішного збірника: задуманий він був в осени
  1904, коли десятиліття скінчилося, а вийшов в лютім 1906р. і на комерсі в
  тіснішім кружку учеників і товаришів був мені доручений. Припало се як раз на
  вихід II частини V тому і першого тому німецького видання Історії.
  Львів, 1906, березень
  З 1906р. діяльність Грушевського стала все більше переноситься на Велику
  Україну, до Київа. З трівогою помітивши, що новонароджена тамошня преса не
  досить використовує зроблене за останню чверть століття на галицькім грунті
  спільними силами робітників цілої України і замикається в тіснішім крузі
  місцевих інтересів, Гр. агітував за перенесення до Київа "Літ.-Наук. Вісника" й
  инших видань, відкриття в Київі відділу львівської книгарні Наук. Тов. ім.
  Шевченка, переселення до Київа молодих галицьких публіцистів і дослідників, а
  також старався і про відновлення і поширення своїх персональних зв'язків з новим
  політичним рухом. Літом 1906р. Гр. виїхав до Петербургу, де тоді засідала Перша
  Державна Дума, брав живу участь в життю Укр. Фракції, Укр. Клуба і в редакції
  заснованого тоді "Украинскаго Вестника". Статті, друковані в тих роках, 1905—6,
  він випустив слідом осібною книжкою п. з. "Освобожденіе Россіи и украинскій
  вопрос", і окремими відбитками. З кінцем 1906р. видання "Літ.-Наук. Вісника"
  було перенесене до Київа, і в нім звичайно щокнижки появлялись статті Гр. на
  тему українського життя та будили чималий інтерес. Статті з попередніх років
  (1905—6) на сі теми він видав також під заг. "З біжучої хвилі". Брав якийсь час
  близьку участь також в редакції щод. часописи "Рада". З організацією
  Українського Наукового Товариства в Київі (весною 1907р.) був вибраний його
  головою і дбав про можливо тісний контакт обох наукових товариств, львівського і
  київського, котрих був головою і редактором, або співредактором видань. Тогож
  (1907) року, на бажання петербурського добродійного товариства написав популярну
  історію України "Про старі часи на України", яка з того часу багато разів
  передруковувалась і перекладалась на инші мови. Захопившися в тих роках
  українським і світовим мистецтвом, став підготовляти видання ілюстрованої
  історії України — котре випустив потім, 1911р., і воно мало великий успіх:
  протягом півроку розійшлося перше видання в 6 тис. примірників, і було повторене
  слідом, ще з більшою скількістю ілюстраційного матеріялу. Паралєльно готовив
  книгу з історії европейської культури, в формі подорожніх заміток (друкувалися в
  Літ.-Наук. Віснику під заголовком "По світу"), задумуючи так само багато
  ілюструвати її — але сей план розбила війна. Вернувся також до белєтристичних
  інтересів своєї молодости, друкуючи в Літ.-Наук. Віснику під ініціялами М. З.
  короткі начерки й оповідання, котрі пізніш, в 1918р., зібрав у двох серіях "Sub
  Divo" і "З старих карток".
  Серед сих ріжноридних інтересів і занять і частих переїздів і подорожей головне
  наукове діло "Історія України-Руси" посувалось в дещо помалішім темпі.
  В 1907p. вийшов том шестий — присвячений економичному й культурному життю;
  1909p. том семий — з історією козаччини до р. 1625; перша частина VIII тому (pp.
  1625 — 1638) — тільки 1913. Сі останні томи вимагали інтензивної архивальної
  роботи; крім того багато часу було віддано перерібці для нового видання т. iv
  (1907) і т. І (третє видання 1913р.), а також перекладам. Помічаючи, що його
  українське видання не поширюється в наукових кругах російських і всіх тих, що
  звикли черпати свої відомості тільки з російських видань, Гр. почав видавати в
  перекладі поодинокі частини "Історії України". 1910 випустив п. з. "Кіивская
  Русь" частину першу І тому, далі, в pp. 1913 — 14 два томи "Исторія Украинскаго
  Казачества" (переклади з VII і VIII тому, до р. 1623); редакція сих перекладів
  забирала багато часу. Випустив в сих роках також два перероблені і доповнені
  видання "Очерка історіи Украинскаго Народа" (1911 і 1913). Далі займався також
  популяризацією ("Про батька козацького Богдана Хмельницького" в вид. "Лану", в
  р. 19), а в pp. 1911 — 12 з гуртком молодших популяризаторів (Ю. Сірий, Г.
  Терниченко й ин.) видавав тижневик для селян "Село"* (*"Село" — українська
  щотижнева ілюстрована газета. Видавалася в Києві з вересня 1909р. по лютий
  1911р. На базі "Села" з березня почала виходити газета "Засів" (1911 — 1912
  рр.)). Свої статті, друковані там 1912р., випустив окремою книжкою п. з. "Про
  українську мову й укр. школу", яка була арештована цензурою, але випущена
  постановою Київ. Судової Палати. Випустив тогож року розкішно видану і багато
  ілюстровану старим українським графічним матеріялом, популярну перерібку
  відповідних розділів своєї історії п. з. "Культурно-національний рух на Україні
  XVI і XVII вв.", що мав чималий успіх, завдяки також композиціям В. Г.
  Кричевського, що брав діяльну участь в ілюстрації сих видань.
  Одночасно не переставав займатися галицькими справами, різко виступаючи против
  опортуністичного курсу нац.-демократів. Статті на сю тему випустив весною 1911р.
  під заголовком "Наша Політика", яка викликала доволі сильне вражіння, але була
  прийнята за виразний casus belli* (*привід для війни (лат.)) провідниками
  нац.-демократів, які всевладно правили львівською укр. громадою. Доходячи в тім
  часі нової угоди з польськими кругами, вони рішили за всяку ціну зробити Гр-го
  "нешкідливим" і дали йому битву на грунті "Наук. Тов. ім. Шевченка". На загальні
  збори весною 1913р. була випущена анонімна брошюрка, наповнена фантастичними
  цифрами і вимислами, і зібрано всіх, хто стояв під керуванням тих н.-дем.
  провідників. Гр-го обрано головою, але всіх його співробітників з попередніх
  років провалено. Гр. прийняв вибір на кілька місяців, щоб докінчити де-які
  розпочаті видання, і в осени зрікся головства і редакторства, скінчивши на 116
  т. "Записок". З огляду на такі прикрі відносини, постановив зріктися також
  катедри в університеті, коли скінчиться 20 літ служби: 1 вересня 1914 року, се
  дасть йому право на зменшену пенсію, і змогу вповні перенести свою роботу до
  Київа. В зв'язку з сим запроєктував Київському Науковому Товариству використати
  юбілейний — 1914 рік (століття народин Шевченка) для поширення своєї наукової
  організації. Тому, що новий виділ Н. Тов. ім. Шевченка рішив свої "Записки" з
  наук. часописи, якою вів Гр., перетворити на збірку самих тільки розвідок
  (скасувавши відділи хроніки і бібліографії), Гр. запроєктував Київському
  товариству приступити до видання наукового трьох-місячника українознавства п. з.
  "Україна" і взяв на себе редакцію (відповідальним редактором згодився стати К.
  П. Михальчук, технічну редакцію взяв Д. І. Дорошенко). Також рішено було
  приступити до видавання матеріялів археографічних і етнографічних. Пок.
  Семиренко, що рікрічно підтримував видання Товариства грішми, згодився збільшити
  на се свою підмогу.
  Але тут прийшла війна і поруйнувала всі плани. Вона застала Гр-го на літнім
  спочинку в Карпатах, відти, не моючи змоги ні виїхати до Київа ні вернутись до
  Львова, він виїхав із сім'єю до Відня; виїхавши потім до Італії, списався з
  київською ріднею і знайомими, і рішив через Румунію виїхати до Київа. Але вже з
  початком війни був виданий секретний наказ: коли-б приїхав, обшукати і без
  огляду на результати трусу вислати на Сибір. Коли в середині листопаду Гр.
  приїхав з сім'єю до Київа, Гр. арештовано, помешкання ошукано, а потім, в грудні
  дано наказу обшукати також і помешкання у Львові — що був тоді в російській
  окупації. Хоч сі труси не дали ніяких обтяжуючих вислідів, в лютім 1915р. Гр.
  призначили на висилку етапом на Сибір, але петербурським знайомим, як
  іронізувало "Н. Время" в останні хвилі вдалось "вставити букву М": замість до
  Сибіри призначено на висилку до Симбірська і під охороною городового вивезено і
  віддано симбірській поліції, а слідом виїхала туди-ж його родина. В Симбірську
  Гр. прожив до осени того р., — за проханням російської академії восени його
  переведено до Казани, як міста більш придатного до університетських занять, а
  рік пізніше до Москви, все під "явний нагляд поліції", що позбавляли його права
  педагогічної і ріжної иншої діяльности. В Симбірську і Казани Гр. взявся до
  оброблення популярного курсу всесвітньої історії, в двох ціклях узшому
  (популярнішому) і ширшому (більш науковому). З переводом до Москви мав змогу
  взятись до продовження своєї "Історії України", яку війна перервала на описі
  Зборівської битви. Оброблену частину, 1638 — 1648, випустив, живучи в Казани, як
  II частину VIII тому в р. 1916, в Москві докінчив історію війни 1649р. і довівши
  огляд до весни 1650 року видрукував в Москві, як третю частину VIII тому
  (видання се було закінчено вже по виїзді Гр-го з Москви і властиво не вийшло в
  світ, і потім Гр. передрукував, його в Видні в 1922р., з одинокого примірника,
  одержаного з Москви з оказією). Почав друк також своєї "Всесвітньої Історії",
  котрої І ч. вийшла в Петербурзі в р. 1916. В Москві брав участь в редакції
  "Українской Жизни" й тижневика "Промінь", займався організацією україн.
  видавничої спілки і наукового товариства.
  Революція визволила Гр-го з сього заслання і перервала сі заняття. Вибраний
  головою Української Центральної Ради при її організації й викликаний її
  телєграмами до Київа, Гр. приїхав у березні, потерпівши в дорозі нещастя: вагон,
  в котрім він їхав, згорів в дорозі, і в нім значна частина рукописей і книг. Ще
  більше подібне нещастя спіткало його рік пізніш, коли фамільний дім Гр-х був
  спалений підчас обстрілу Київа, і в нім згоріли всі рукописи, цінні колєкції
  укр. мистецтва і бібліотека.
  Чотирнадцять місяців існування Укр. Центральної Ради (березень 1917 — квітень
  1918), котрого Гр. був весь час головою, наповнили його час перед усім
  політичною роботою, але поруч того він писав і на біжучі політичні питання,
  друкуючи статті (спочатку в час. "Нова Рада", потім в "Народній Волі") й окремі
  брошюри ("Хто такі Українці і чого вони хотять", "Звідки пішло українство",
  "Вільна Україна", "Якої ми хочемо автономії і федерації", "Українська Центральна
  Рада й її універсал"). Друкував також популярно-наукові річи (Всесвітня Історія,
  кн. 2 і 3, "Переяславська умова України з Москвою"), та передруковував свої
  давніші писання новими виданнями. Робив се не тільки з огляду на вимоги моменту,
  але і для заробітку, бо стратив всі инші джерела своїх прибутків і жив виключно
  літературним заробітком, бо праця в Ц. Раді ніякого доходу не давала.
  Після гетьманського перевороту Гр. жив у Київі інкогніто, зчаста міняючи місце
  прожитку і шукаючи спочинку від тяжких переживань в літературно-науковій праці.
  Виготовив за сей час частини 4, 5 і 6 "Всесвітньої Історії", і в ширшій серії
  книги: "Старинна Історія. Античний світ", "Середні віки Европи". З упадком
  гетьманщини брав участь в засіданнях Наук. товариства, де тоді дебатувалось
  питання про реорганізацію академії, був вибраний також членом Трудового
  конгресу. З початком лютого 1919р. виїхав до Камінця, де редактував якийсь час
  газету "Голос Поділля" і займався роботою над укр. підручниками (Історія України
  для трудової школи). З кінцем березня через Галичину виїхав за кордон, в
  делегації від партії укр. соц. революц. на конференцію II Інтернаціоналу, і взяв
  участь в люцернській конференції (докладне звідомлення про сю делегатську
  діяльність надр. в "Борітеся поборете" ч. 3). В осени того ж 1919р. виступив з
  проєктом організації "Українського Соціологічного Інституту" і одержавши деякі
  кошти для цього занявся цією організацією. Жив у Празі, Берліні, Відні, Женеві,
  Парижі; брав участь в організації часописи Europe Orientale* (*"Східна Європа"
  (фр.)), "Борітеся поборете", "Наш Стяг", друкував в них багато статтей і окремі
  брошури. В 1921p. виступив з делегацією с-рів в II Інтернаціоналу, 1922p. зложив
  і делегацький мандат, з огляду на принціпіяльні розходження, і віддався виключно
  науковій роботі в "Укр. Соц. Інституті". Видав в сім часі книги: Abrege de
  l’Histoire d’Ukraїne, Antologie de litterature ukraїnienne* (*"Коротка історія
  України", "Антологія української літератури" (фр.)) (спільно з донькою своєю К.
  Грушевською), "Початки Громадянства (Генетична Соціологія)", "Початки
  соціялістичного руху на Україні й женевський соц. гурток" (сюспільно зі
  співробітниками), "З історії релігійної думки на Україні". З 1922р., оселившися
  в Бадені, під Віднем, занявся виключно "Історією української літератури" —
  написав чотири томи, з котрих тоді-ж видав три перші у Львові, четвертий
  докінчив і видав уже на Україні, в 1925р. Вибраний з кінцем 1923 року членом
  Української Академії й, одержавши дозвіл на поворот, в березні 1924 вернувся на
  Радянську Україну, до Київа, сподіваючись повести інтенсивну наукову роботу в
  нових умовах на безпосередню користь українських робітничо-селянських мас та
  соціялістичного будівництва України. Двохрічне перебування на Радянській Україні
  вповні доказало можливість продуктивної наукової праці в сих умовах.


  (Із книги: “Михайло Грушевський” — Київ: “Бібліотека українця”, 1998. — С. 26 —
  57.)
  За життя Михайла Грушевського в Радянській Україні, 1928 року, уся його художня
  проза і його драматичні два твори були зібрані докупи в книжці “Під зорями”, яку
  критика відзначила як дуже визначне явище.
  Помер М. Грушевський 1934 року.
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 6789
  Дополнительно
  Комментарии к записи
  Добавить свой камментарий